Home ผลงานรั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตา ฉากหลังไม้ระแนงไม้เต็ง

ฉากหลังไม้ระแนงไม้เต็ง

รั้วไม้ระแนง

ฉากไม้ระแนงไม้เต็งโดยการเลือกไม้เต็งซึ่งเป้นไม้เนื้อแข็งมาทำฉากไม้ระแนง

แผงไม้ระแนงสีขาว
รั้วกั้นสุนัข