Home โครงหลังคาเหล็ก

โครงหลังคาเหล็ก

โครงหลังคาเหล็ก เป็นการใช้เหล็กมาทำโครงสร้างของหลังคา ซึ่งขนาดขางเหล็ก และชนิดของเหล็กที่ใช้จะเเล้วแต่ แบบ และงบประมาณที่ตั้งไว้

No posts to display