แผงระแนงไม้เต็ง

รั้วไม้ระแนง

การเลือกฉากไม้ระแนงเพราะไม้เต็งมีความแข้งแรง และปลวกไม่กิน

ระแนงบังตาสีนํ้าตาล 60cm
แผงไม้ระแนงติดกำแพงโดยเลือกสีโชว์ลายไม้ระแนง